بسم الله الرحمن الرحیم

"سَقازنی"

یکی از سرگرمی های رایج امروزه در تاجیکستان "سقازنی" است و برای این منظور تالارهای متعددی در گوشه و کنار شهر دوشنبه و سایر شهرها و نواحی و حتی بعضی از روستاها و قشلاق ها گشوده شده است.

"سقه" یا "سقا" در فرهنگ عامیانه مردم تاجیکستان به "بی جیلی" گفته می شود که توسط "بی جیل بازان حرفه ای" و به تعبیر دیگر "بی جیل باز زور" درون آن خالی شده و از سرب پرگردیده است تا "وزنین" شده و در بازی بر "بی جیل" حریفان غالب گردد.

امروزه هرچند که دیگر "بی جیل" و "بی جیل بازی" از رونق سابق برخوردار نیست و تنها "بچه های میده" که امکان دسترسی به تلویزیون و موبایل و بازیهای امروزی را ندارند آنهم در قشلاق ها خود را با آن سرگرم می سازند ولی در شهرها "سقا بازی"،  "میده" و "کلان" نمی شناسد و این بازی رواج بسیار دارد.

البته سقا به .... هم گفته شده و در هنگام عصبانیت بچه ها طرف خود را به سقایشان حواله می دهند.

"سقازنی" = بیلیارد

"بی جیلی" = قاپ

"وزنین" = سنگین

"بچه های میده" = پسربچه