بسم الله الرحمن الرحیم

روابط ضعیف دو شهر خواهر خوانده همدان و کولاب

رئیس موزه های ولایت ختلان در تاجیکستان  از همکاری ضعیف مسئولان شهرداری های کولاب و همدان (ایران) در بخش های فرهنگی انتقاد کرد.

به گزارش احمد موسوی از کولاب توجه فرمایید:

 http://tajik.irib.ir/persian/8142