بسم الله الرحمن الرحیم

دعای دسترخوان

دعا کردن  و دعا گرفتن یکی از خصلت های بسیار ارزشمند تاجیکستان است که به هر بهانه ای انجام می شود. تقریباًهیچ تاجیکی طعام  را بدون بسم الله و حالت دعا گرفتن و خواندن ذکری و آمین گفتن شروع نمی کند.

در پایان اوقات خوری و جمع کردن دسترخوان هم میزبان از بزرگ بر سر دسترخوان نشسته و یا میهمان درخواست دعا می کند که معمولاً پس از اینکه همه دستها را به سوی آسمان گرفتند دعای زیر خوانده می شود.

برکت دسترخوان، بقای ایمان،ضیای دولت، خیرو برکت

 خدا بلا را دفع کُنَ، نحس را بخیزانَ .فیض و برکت را در سرما بریزانَ

خداهمه ما را به مراد و مقصدمان برسانَ

جزاک الله خیرکثیرا

 امین- الله اکبر