بسم الله الرحمن الرحیم

"زفترک"

واژه روسی "زفترک" معنای صبحانه را می دهد و این واژه در گفتمان تاجیکان هم رایج و معمول است و جانشین "سحرخورک" شده است .

اما از همین واژه عبارت "زفترک وِ پَستِل" ساخته شده و در بین روسها و تاجیکان حکم مَثل را دارد. یکی از آرزوهای هر زن روس و تاجیک و یکی از نشانه های خوشبختی او این است که در "پَستِل زفترک" کند.

"پَستِل" معادل "جاگه خواب" (رختخواب) است و آماده کردن صبحانه توسط شوهر و آوردن آن در جاگه و با هم خوردن آن نشانه عشق عمیق مرد به زن است و از همین روی اگر زنی بخواهد رضایت خودش را از زندگی و شویش اعلام دارد می گوید: "شویم زفترکم را در پَستِل میارد."

در واقع زنان روس و تاجیک خوشبختی خود را در داشتن "زی زی" می دانند.

در این روز عاشقان برای همه بیوگان تاجیک آرزوی دستیابی به شوی "زفترک بیار در جاگه" را دارم.