بسم الله الرحمن الرحیم

زمستان دوشنبه

دوشنبه تاجیکستان در هر فصلی زیبایی های خاص خود را دارد. اما دیدن اپه ها و خاله هایی که پس از بارش هر برف موظف به تازه کردن معابر و تکاندن درختها هستند ، آزاردهنده است . اپه ها و خاله هایی که تنها به خاطر روزانه حداکثرچیزی معادل سه هزار تومان آنهم به نرخ دلار دوهزارتومانی به این کار سخت مشغولند.