بسم الله الرحمن الرحیم

دَرَک !!!

هرچند که  رانندگان ایرانی گرفتار در تاجیکستان حدود یک ماه پیش با گذشت  بخش عمده ای از ادعا و حقوق خود، پیگیری هموطنان مقیم تاجیکستان ومساعدت و پیگیری مسئولین محترم سفارت ایران در تاجیکستان به وطن و آغوش خانواده های خود برگشته اند. اما انتشار  درک (خبر) زیر توسط سایت رادیو تاجیکی و ادعای اینکه وزارت خارجه تاجیکستان باعث پایان سرگردانی 10 ماهه دو راننده ایرانی در تاجیکستان بوده است عجیب می نماید.

 پایان سرگردانی 10 ماهه دو راننده ایرانی در تاجیکستان

 وزارت امور خارجه تاجیکستان به سرگردانی ده ماهه دو رانند ایرانی در این کشور پایان داد.

 به گزارش زیارت شاه احمدشاه از دوشنبه توجه فرمایید:

http://tajik.irib.ir/persian/8570