بسم الله الرحمن الرحیم

"هَیدَه"

اگردرک (خبر) خوشی را تاجیکی بخواهد به شما بدهد احتمالاً ابتدا از شما طلب "هَیدَه" می کند و آنگاه شما را بادرک می کند.