بسم الله الرحمن الرحیم

دوشنبه دیدنی است-

ماشین بازار

یکی از عجایب تاجیکستان ماشین بازار دوشنبه است. در این بازار انواع برند ماشین از هر کشور از امریکا و اروپا گرفته تا ژاپن و کره، چین و روسیه و حتی ایران را می توان در کنار هم دید . و از قیمت آنها تعجب کرد.