بسم الله الرحمن الرحیم

سومنک پزی تاجیکان
سومنک از طعامهای نوروزی تاجیکان است. پیش از نوروز گندم را در طبقهای بزرگ چوبین می رویانند. تا از شیره آنها سومنک تهیه کنند . معمولاً در آخر ماه حوت و آغاز جشن های نوروزی، "کمپیران" (پیرزنان) با بکارگیری دخترکان و "کلین ها"(عروس ها) گندم را پاک کرده چندین بار می شویند و سه روز آن را نم دار می سازند. سپس وقتی گندم نیش زد روی تخته چوب و یا طبق ها بر بام خانه قرار می دهند. آب باران که به گندم خورد پس از مدت 5یا 6 روز سبز شده تدریجاً ًشیره می گیرد. سبزه گندم را سپس با کارد می برند و در ظرفی می کوبند و شیره اش را می گیرند. سپس شیره حاصله را با آرد در دیگ ریخته کمپیر آیتی از قرآن را  خوانده آتش زیر دیگ سمنو را روشن می سازد. پس از به چوش آمدن دیگ سومنک، دایره زده و رقص و پایکوبی می کنند و این سرود را دستجمعی می خوانند:

  سو منک در جوشه               ما کفچه زنیم

دیگران در خوابه                   ما دفچه زنیم
تهیه سومنک وقت زیادی گرفته و مراقبت و دقت مداومی را طلب می کند. از آنجاکه  آماده کردن این طعام چند شب و روز به طول می انجامید و برای آنکه خواب غلبه نکند دایره زنی و سرود خوانی نموده و اگر کسی خوابش می برد بر روی و ابروان او سیاهی دیگ سومنک را  می مالیدند. پس از آماده شدن سومنک ، دیگ سومنک را گشاده در ظرفها و طبقها ریخته و تقسیم می کنند.

دریافت کنندگان هم  سومنک را می چشند و می گویند:

بوی بهار است سومنک                          برار کار است سومنک