بسم الله الرحمن الرحیم

آینه نیلگون

شبکه­های اول،بهارستان، جهان نما، سفینه و چند شبکه استانی تاجیکستان را در کنار بیش از یک هزار کانال تلویزیونی روسی و اروپایی و از جمله همه شبکه­های ملی، استانی و برون مرزی ایران را می توان از دریچه آینه نیلگون تماشا کرد.

در گویش محلی و بومی مردم تاجیکستان تلویزیون را "آینه­نیلگون" می گویند.


در مشاهده شبکه های تاجیک آینه بودن این شبکه ها محسوس است چرا که یا منعکس کننده برنامه­های سایر شبکه­هاست و یا انعکاس بخشی از زندگی مردم تاجیکستان به ویژه رقص و آوازشان.به گونه ای که اگر هر چهار شبکه به صورت همزمان در حال پخش رقص و آواز نباشند حداقل دوشبکه در حال پخش رقص و آواز است.

اگر شبکه های تاجیک در ایران قابل دریافت بود و ایرانیان این شبکه­ها را تماشا می کردند بعید بود دیگر میلی برای سفر به ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج همیشه فارس بود و باید روزانه چندین پرواز بین ایران و تاجیکستان برقرار می شد. چرا که گویا دوربین های شبکه های تلویزیونی تاجیکستان قادر به  ضبط همه واقعیت­ها نیستند . اینکه چرا این آینه را نیلگون گفته­اند برایم مشخص نشد امیدآنکه خوانندگان این مطلب با اظهار نظر در این باره در تکمیل این مدد به قول تاجیکان یاردمم باشند.