بسم الله الرحمن الرحیم

تقسیمات کشوری تاجیکستان

بنا بر قانون تقسیمات کشوری، تاجیکستان به واحدهای زیر تقسیم شده است:

ولایت خودمختار کوهستان بدخشان به مرکزیت خاروغ

ولایت سغد به مرکزیت خجند

ولایت ختلان به مرکزیت قرغان تپه

ناحیه های تابع جمهوری که یک واحد اداری را تشکیل می‌دهند و شامل هیچ کدام از ولایت‌ها نیستند و مستقیماً از پایتخت کشور(دوشنبه) اداره می‌شوند. هر ولایت (معادل استان در ایران) به چندین ناحیه(معادل شهرستان در ایران) و هر ناحیه به چندین جماعت دهات (معادل دهستان در ایران) و هر جماعت به چندین ده (معادل روستا در ایران) تقسیم می‌گردد.

براساس تقسیمات کشوری (سال ۱۳۸۸ )، کشور تاجیکستان از یک ولایت مختار، دو ولایت، ۱۷ شهر، ۴۸ ناحیه (از آن جمله ۱۳ ناحیه تابع پایتخت) و ۵۴ شهرک تشکیل یافته‌است.

(۱-استان سغد، ۲- ناحیه‌های تابع جمهوری، ۳-استان ختلان، ۴- ولایت خودمختار کوهستان بدخشان)