بسم الله الرحمن الرحیم

پیتی مینوتکَ

در اکثر ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی تاجیکستان بنا به سنت و قاعده باقی مانده از دوره اتحاد جماهیر شوروی، در آغازین روز هفته کاری جلسه ای با عنوان "پیتی مینوتکَ" برگزار و حاضرین در جلسه  موظفند ظرف حداکثر پنج دقیقه گزارش عملکرد هفته گذشته خود را ارائه کرده و در واقع حسابات پس دهند. مسئول جلسه، افرادی  را که از اجرای وظایف خود به تمام برنیامده و در کارشان کوتاهی داشته یا بر علیه آنها شکایتی بوده است  را از جمع جدا کرده و اصطلاحاً بر روی قالین فریاد کرده و او را مورد تنقید و استنتاخ قرار داده و برای او تصمیم می گیرد این تصمیم می تواند از گرفتن تعهد برای رفع مشکل و انجام مسئولیت به صورت دقیق و کامل (پُره) تا "سبک دوش کردن"(عزل) باشد.