بسم الله الرحمن الرحیم

خراب

دختران "یاش"(جوان) و حتی بعضی از پابه سن گذاشته ها در تاجیکستان تلاش زیادی دارند که خراب شوند!!! و در این راه از هیچ تلاشی روی گردان نیستند. چرا که خراب بودن مد روز شده است!!!

از سوی دیگر "کمپیران و موسفیدان"(پیرزنان و پیرمردان) مراقب هستند تا دخترانشان "بسیاربد"(خیلی زیاد) خراب نشوند. چرا که خراب شدن آنها را دون شان خود دانسته و دختر خراب را بی آینده می دانند . اولین عبارت اعتراضی به دختری که قصد دارد خراب شود این است که : خودت اگرخرابتر ازاین کنی، بینیت می ماند وخلاص!!!

 

خراب = لاغر