بسم الله الرحمن الرحیم

خوب بد

نمی دانم از عبارت خوب بد چه برداشتی دارید. یا از بسیاربد.

در تاجیکستان که به تعبیری می توان آن را کشور عجایبات دانست " بد "علاوه برمفهوم " بد " معنای زیاد و بسیار هم دارد بنابراین "خوب بد" یعنی بسیارخوب ، "کم بد" یعنی خیلی کم، "بی زیب بد" یعنی خیلی زشت و...