بسم الله الرحمن الرحیم

زنک خبر

در تاجیکستان "درک" مفهوم خبر را دارد و آدم بی درک یعنی آدم بی خبر و درک داشتن و درک یافتن یعنی خبر داشتن و خبر یافتن. علاوه برآن "نوگری" هم معنای خبر را می دهد و"چه نوگری؟" یعنی چه خبر؟

اما هستند نوگری ها و یا درک هایی که رسماً اعلام نشده و یا به عنوان پیش خبر و مقدمه خبر می توان از آنها یاد کرد. این دست از خبرها را که معمولاً کسی مسئولیت آنها را بر عهده نمی گیرد "زنک خبر" گویند .

زنک خبرها حکم شایعه هایی را دارند که معمولاً درآینده نزدیک واقع خواهند شد و یا واقع شده اما رسماً اعلام نگردیده اند. منبع این زنک خبرها معمولاً گپ و گفت عائلوی و دوستانه است یا به تعبیری گفتگوهای عمومی.

البته عنوان زنگ خبر دادن به یک خبر، گپی دوپوسته هم هست چرا که با عنوان زنگ خبر دادن به یک خبر هم می توان از ارزش آن خبر و میزان صحت و سقمش کاست و هم می توان با دادن این عنوان آن را فراگیر ساخته و زمینه پخش وسیع خبر را فراهم کرد.