بسم الله الرحمن الرحیم

دست به خاک

هرچند که تاجیکستان کشورآبهای مصفاست و در این کشور آب فراوانی جاریست اما دسترسی به آب به راحتی ممکن نیست چه برای آشامیدن و چه برای دست به آب رفتن

فلذا در این کشور عبارت دست به خاک شدن معادل دست به آب رفتن یا قضای حاجت کردن است .