بسم الله الرحمن الرحیم

بچه زنک

زنها در تاجیکستان به صورت کلی و بر اساس سن و سال به سه گروه تقسیم می شوند .

دختران

زنکان

و کمپیران

 

منظور از دختران، دختران به سن بلوغ رسیده تا حدود بیست و پنچ سال است زنکان محدوده سنی چهل تا شصت را پوشش می دهند و کمپیران از شصت به بالا سن دارند. زنها در فاصله سنی حدود بیست و پنج سالگی تا چهل سالگی عنوان "بچه زنک" می گیرند.

یعنی زنی که هنوز یاش یا به تعبیر دیگر بچه یا کوچک است و نسبت به زنکان و کمپیران خام  و کم تجربه .