بسم الله الرحمن الرحیم

بندگی کردن

برخی از اصطلاحات و واژگان مورد استفاده در تاجیکستان واقعاً تامل برانگیز و جالب است. از جمله عبارت "بندگی کردن"

اگر در تمام سالهای زندگی آنچنان که باید بندگی نکرده­ایم در دم مرگ ناچار به بندگی کردن هستیم و نمی توانیم نافرمانی کنیم.


در دوشنبه پایتخت تاجیکستان چند مزار وجود دارد که مهمترین آن آرامگاه یا مزار سرآسیاب است که الحق مزار و آرامگاه بسیار مصفا و زیبایی است. این آرامگاه که در بلندیهای حاشیه دوشنبه و به موازات بخشی از خیابان رودکی قرار دارد مشرف به تمام شهر دوشنبه بوده و می­توان به آن عنوان بام دوشنبه را داد.

گویاآنهایی را که بندگی کرده­اند در خانه ها غسل داده و کفن کرده و تنها برای خاک سپاری به آرامگاه می آورند.در دفن اموات هم نظم و ترتیبی به چشم نمی خورد ، گورها شماره و ردیفی ندارند و رفتن به سر بسیاری از قبرها به خاطر قرار گرفتن در شیب تپه و نبود راه دسترسی بسیار مشکل است . هرچند که رفتن سر مزار هم رواجی ندارد.