بسم الله الرحمن الرحیم

قراغ

هرچند در مناطق مسکونی تاجیکستان مرغ مینا یا به تعبیر تاجیکان مینه فراوان است اما در مناطقی که جمعیت انسانی کمتری حضور می یابند پرنده بسیار زیبایی مشاهده می شود که تاجیکان آن را قراغ می گویند.

این پرنده زیبا که غیر از رنگ شباهت بسیاری به مینه  دارد برخلاف مینه ها که دارای لانه های خسی هستند  در دل تپه ها سوراخ هایی را حفر نموده و در درون آنها زندگی می کند.