بسم الله الرحمن الرحیم

می فرایم

در تاجیکستان علاوه بر آفتابوس های برقی و دیزلی که وظیفه حمل و نقل عمومی را برعهده دارند . مشکاته­ها ( ون) و انواع و اقسام "آفتامبویلها" تحت عنوان تاکسی مردم را در سطح شهر جابجا می کنند . 

  

 یکی از مشکلات ایرانیهایی که تجربه زیادی از زندگی در تاجیکستان ندارند  بیان و تفهیم این نکته به راننده است که می خواهم پیاده شوم .

عبارت معمول این است . اَکَهَ جان منع کن می فرایم { برادر جان(آقا) توقف کن پیاده می شوم}