بسم الله الرحمن الرحیم

استقبال از فعالیت مسجد محمدیه تاجیکستان

مردم تاجیکستان از اخبار منابع خبری مبنی بر صدور مجوز کمیته امور دین برای ادامه فعالیت مسجد محمدیه موسوم به مسجد برادران توره جان زاده استقبال کردند.  

محمد واسع سعید اف –روزنامه نگار و جامعه شناس تاجیک- تصریح کرد این خبر خوبی برای کل مسلمانان تاجیکستان و به ویژه ساکنان منطقه وحدت و حومه دوشنبه پایتخت است که مسجد در آنجا قرار دارد.

وی افزود مراکزمعنوی مانند مسجد محمدیه نقش بسزایی در رشد اخلاق و علم و معنویت مردم و به خصوص جوانان داشته و دارند.

در همین حال حاج صابر، از کارشناسان مسایل دینی، ماجرای مسجد محمدیه را نوعی از نقض اصول حقوقی تاجیکستان که دخالت دولت در امور دینی را منع می کند، ارزیابی کرد.

منبع:http://tajik.irib.ir/persian/11477