بسم الله الرحمن الرحیم

ترور در تاجیکستان

"خال‌مومن صفراف"  رئیس نهاد دولتی "جنگل تاجیک" و از نزدیکان رئیس جمهور تاجیکستان بامداد پنج شنبه (25/3/1391) بر اثر هجوم 3 فرد مسلح و اصابت گلوله به سرش به قتل رسید.

وی شوهرخواهر بزرگ "امامعلی رحمان" رئیس جمهوری تاجیکستان بوده و از چند سال قبل به ریاست این نهاد دولتی منصوب شده و در شهر دوشنبه ساکن بوده است.

منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910325000126