بسم الله الرحمن الرحیم

سوزن و رشته

تاجیکان سنتی بر اساس یک باور عمومی "مرد" را "سوزن" و "زن" را "رشته" می دانند و قائل بر این هستند که هرجایی که مرد رفت زن هم بدون چون و چرا به دنباله آن باید رفتن گیرد.این "مقال"(مثال) که از گذشتگان برجای مانده است امروزه دستمایه نصیحت "یاشان"(جوانان) شده و "کلان سالان" (پیران)"نو خانه دار شدگان"(نوعروسان) را با این مقال مردمی درس داده و راهنمایی کرده و یا زنان گله مند از شویشان را به تبعیت از شوهر توصیه می کنند.در این مقال شوهر سخت و غیر منعطف توصیف شده و زن باید همچون رشته پیچ و تاب خورده و خود را به دنبال شوی بکشاند.