بسم الله الرحمن الرحیم

رمضان شریف

در سال یک ماه است که خدا بیشتراز همیشه دنبال دوست می گردد. دوست رب باریتعالی با تبریک ماه صیام و ضیافت الله، استدعا دارم  آمرزش گناهان و برآورده شدن حاجات من وهمه آرزومندان دوستی خدای متعال را در این ماه شریف رمضان طلب نمائید.

التماس دعا