بسم الله الرحمن الرحیم

قزوه و قناعت

وقتی بنا به دلایل گفته شده در مطلب قبلی "نسترینت گریخته" (اعصابت به هم ریخته) و خستگی راه بر تنت مانده به یکباره مواجه شدن با این دیوار نوشته از دوست اندیشمند هموطنت  جناب آقای دکتر علیرضا قزوه آنهم در این راه، (مسیر قلعه خمب به خاروق ، قشلاق تورگاود ناحیه روشان بدخشان) خستگی را از تنت بیرون می سازد.

"قناعت به من ایمان و مومن بودن و به تمام معنا ادب داشتن را آموخت"


البته در گوشه دیگر بنا عبارتی از مومن قناعت با این مضمون هست که:

 "زبان فارسی زبانی است که در کوره شعر رودکی گداخته ، در بیت های فردوسی آب و تاب یافته ، در یاقوت کبود حافظ و لعل خیام جلا یافته است."