بسم الله الرحمن الرحیم

زنبروغ

در فرهنگ دارویی تاجیکان پس از مصرف مقدار مشخصی آنتی بیوتیک

(معمولاً بعد از هر پنج قرص یا کپسول آنتی بیوتیک) یک کپسول ضد "زنبروغ " مصرف می شود تا از عوارض آنتی بیوتیک جلوگیری شود.

"زنبروغ " یعنی قارچ و داروی ضد "زنبروغ "در واقع برای جلوگیری از عوارض داروهای زنبروغی( داروهایی که ماده اصلی آن قارچ است – آنتی بیوتیک ها) مصرف می گردد و تاجیکان در باره مصرف "زنبروغ" حساسیت و جدیت خاصی دارند.