بسم الله الرحمن الرحیم

چند توصیه

به دانشجویان انستیتوت فلسفه ، سیاست شناسی و حقوق آکادمی علوم تاجیکستان

امروز 25/9 /2012 جلسه ای با حضور پرفسور شمال اف و سرکار خانم نسیبه صادق آوا رئیس و معاون انستیتوت فلسفه ، سیاست شناسی و حقوق آکادمی علوم تاجیکستان و جمعی از دانشجویان ایرانی برگزار و تلاش گردید تا ابهامات موجود در ارتباط با روند تحصیل و تنظیم رساله برطرف گردد. از آنجا که در این ارتباط با توجه به نظر مسئولین و اساتید انستیتوت در سال 2011متنی تهیه شده بوده است نسبت به باز نشر آن اقدام می گردد به این امید که مفید فایده قرار گیرد.

الف) روند تحصیل عنوان جویان (دانشجویان)مقطع  p.h.d انستیتوت فلسفه ، سیاست شناسی و حقوق آکادمی علوم تاجیکستان:

1- پیشنهاد موضوع رساله و تبادل نظر با استاد در ارتباط با موضوع رساله 2- تهیه نقشه راه پژوهش و تدوین رساله (پرپوزال) 3- پیگیری تایید پرپوزال توسط استاد راهبر و شورای علمی انستیتوت 4- انجام امور وک  5- گذراندن امتحان دروس زبان انگلیسی و تاریخ فلسفه علم حداکثر تا پایان سال دوم تحصیل 6- تهیه و به چاپ رساندن حداقل 3مقاله در نشریات معتبر علمی تاجیکستان 7- شرکت در سمینارها و کنفرانس های علمی مرتبط با موضوع رساله 8- تهیه و ارائه حسابات (مستند سازی و گزارش فعالیتهای پژوهشی و علمی به صورت دوره ای - شش ماه و سالانه) 9- گذراندن درس اختصاص ( دروس مبانی و پایه رشته تحصیلی) قبل از دفاع از رساله  10- آماده سازی رساله و شرکت در جلسه یا جلسات محاکمه 11- حمایه(دفاع) از رساله  12- اخذ مدرک

ب) قالب و قواره تهیه مقالات در انستیتوت فلسفه ، سیاست شناسی و حقوق آکادمی علوم تاجیکستان :

لارم است هر دانشجوی مقطع دکترا اعم از حضوری ، نیمه حضوری وغیر حضوری حداقل سه مقاله مرتبط با موضوع رساله خود را قبل از به پایان رساندن رساله و دفاع در نشریات معتبر علمی تاجیکستان به چاپ برساند.قواره مرسوم در نشریات علمی تاجیکستان به شرح زیر می باشد.

1) متن مقاله باید بخط سرلیک و ادبیات تاجیکی باشد.( پیشنهاد می شود افرادی که تسلط به زبان و خط سرلیک ندارد متن را به فارسی نوشته و جهت ترجمه به اساتید و کارشناسان موضوع که به خط فارسی و سرلیک مسلط هستند سپرده و یا با بهره گیری از خدمت یک تایپیست تاجیک متن را به فارسی برای او قرائت کرده و از او بخواهید که کلام را به الفبا و جمله بندی سرلیک تایپ نماید.)

2) در نگارش مقاله پس از ذکر عنوان مقاله ، از دسته بندی و بخش بخش کردن مطلب خودداری شده و محتوای مقاله به صورت پیوسته بیاید. متن مقاله باید بین 4 تا 15 صفحه تایپی با فونت 14 و 21 سطر در صفحه  و فاصله سطور 1.5 سانت باشد.

3) در انتهای متن مقاله کلید واژه های اصلی ،  فهرست منابع ، چکیده به دوزبان انگلیسی و روسی ( هرچکیده حداکثر در پنج سطر)آورده شود.

4) بلافاصله پس از ثبت نام و تصویب عنوان رساله اقدام به نهیه مقاله نمائید چرا که برای چاپ باید در نوبت مانده ضمن اینکه بعضی از نشریات در سال بیش از یک مقاله از هر نفر را چاپ نمی نمایند.

ج) قالب و قواره تهیه رساله در انستیتوت فلسفه ، سیاست شناسی و حقوق آکادمی علوم تاجیکستان:

پس از تعیین عنوان رساله و تبادل نظر با استاد راهبر باید اقدام به نوشتن پرپوزال کرده و در پرپوزال ضمن تشریح موضوع ، اهمیت و ضرورت آن را توضیح داده و هدف و نتایج و دست آوردهای پیش بینی شده را تبیین نمائید. این پرپوزال را باید پس از اخذ موافقت استاد راهبر به زبان روسی ترجمه و تایپ کرده و پس از اخذ تاییدیه استاد راهبر تحویل دفتر رئیس انستیتوت دهید تا سیر تصویب در انستیتوت را طی نماید. و سپس زیر نظر استاد راهبر تهیه و تنظیم رساله آغاز شود.

1) هرچند که قواره نگارش رساله با توجه به رشته و موضوع رساله و نظر استاد راهنما تعیین می شود اما قالب رایج و معمول تنظیم محتوا در دو و حداکثر سه باب می باشد

2) در ابتدای رساله تحت عنوان پیش سخن یا مقدمه کلیات رساله شامل تشریح موضوع، پیشینه بحث، اهمیت و هدف از پژوهش، فرضیه یا فرضیات، سوال یا سوالهای پژوهش، مبانی نظری و روش تحقیق، دست آوردها و.... حداکثر در حجم 15 تا 25 صفحه  آورده شود

3) در باب اول که می تواند تا سه فصل داشته باشد به مبانی نظری موضوع پرداخته شده و باید تلاش شود ضمن ذکر و نقل بررسیهای انجام شده پیشین و ادبیات فراهم شده، این ادبیات تشریح و نقد شده و نظر جدید ارائه شود اگر مطلب در قالب فصول دسته بندی می شود برای هر فصل یک مقدمه در ابتدا و یک چکیده و جمع بندی در انتها آورده شود و جمع بندی مطالب فصول به عنوان چکیده و جمع بندی باب در انتهای باب هم آورده شود.

4) در باب دوم گزارش بررسی انجام داده محقق در باب موضوع باید تدوین و تنظیم شود که این گزارش هم می تواند در قالب دو یا سه فصل تنظیم شود.

5) پس از باب ها جمع بندی نهایی و پیشنهادات ارائه می گردد.

6) شایان ذکر است از نظر معماری مطالب و محتوا  باید قواره مقاله را رعایت کرده و از خرد کردن مطلب و شماره گذاری و... خودداری کرد.

7) در نظر داشته باشید که رساله باید حداکثر در 150 صفحه تنظیم گردد . و مملو از ارجاعات باشد . و به طور متوسط برای هر صفحه یک رفرنس و ارجاع لازم است و در فهرست منابع و ماخذ باید حداقل 150 منابع و ماخذ معرفی شود.

8)کل متن رساله باید به خط و ادبیات سرلیک و خط و ادبیات روسی برگردان شود.

 نکته پایانی اینکه اسپرانت دانشجویان مقطع تحصیلی p.h.d هستند که از سوی وزارت معارف تاجیکستان و یا کشور متبوع خود بورس تحصیلی شده و عنوان جویان دانشجویانی هستند که با درخواست و هزینه شخصی مشغول به تحصیل می باشند. مدرک صادره برای هر دوگروه از دانشجویان (اسپرانت و عنوان جو ) در صورت به پایان رساندن موفق دوره تحصیلی یکسان بوده و برای آنها دانشنامه p.h.d  صادر خواهد شد.