بسم الله الرحمن الرحیم

دلار

 در سال 2010 که به تاجیکستان آمدم ، هر سامانی تاجیکستان حدود دوهزار ریال ارزش داشت .

با این مبلغ میشد یک قطعه نان خرید ، می توانستی از ابتدای خیابان سامانی تا انتهای آن را با اتوبوس رفته و برگشته و از دیدن درختان سربفلک کشیده و ... لذت برد.و یا اینکه دو باربه حاجتخانه عمومی رفته و حاحت روا شد ...در حال حاضر(سال 2012) هم که یک سامانی بیش از شش هزار ریال می ارزد همان کارها را می توان کرد.

در سال 2010 با حقوق ماهیانه ام می توانستم هزار دلار از صرافی های چهار راه استانبول  خریده و آن را با 44800 سامانی چنج و آبرومندانه زندگی و تحصیل نمایم . و در حال حاضر با اینکه پس از افزایش سنواتی حقوقم نزدیک به سی درصد افزایش یافته  تنها می توانم با حقوق ماهیانه حدود 400 دلار خریده و آن را با 1920 سامان چنج نموده و افسوس گذشته را بخورم...