بسم الله الرحمن الرحیم

عید ولایت مبارک

بر لب ختم رسل دم به دم این گفتگوست

هر که مولایش منم این علی مولای اوست

بهتر از جان من است، بر دو عالم آبروست

امشب از شادی ملک دست و پا را کرده گم

بوی جان بخش خدا آید از صحرای خم

گشته نازل بر نبی وحی اکمَلتُ لَکُم