بسم الله الرحمن الرحیم

کرن

هرچند که در تاجیکستان وانت بسیارکم است اما "کرن" (جرثقیل - بالابر) بسیار است و از آن استفاده های مختلفی می شود از قطع کردن درختان تا کمک به درخت شینانی.

در کشوری که برای نهال شینانی از دو هزار کیلومتری درخت برای شیناندن با هزینه های گزاف حمل کرده و کاشته و مراقبت می کنند . قطع درختان باعث خرسندی عده ای میشود که سوزش واری زمستانشان تامین می شود!!