بسم الله الرحمن الرحیم

تیرماه

شما را بدیدن چند تصویر از تیرماه (پاییز) تاجیکستان دعوت می کنم