سوره ضحى

Сураи Зуҳо

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

قسم باد بر روز پرتوفشان"1"

به شب چون رسد نرم ودامن­کشان"2"

Қасам бод бар рўзи партавфишон , (1)

Ба шаб чун расад нарму доманкашон. (2)

که پروردگارت بداده بها

نه دشمن شمردت نه کردت رها"3"

Ки Парвардигорат бидода баҳо ,

На душман шумурдат  на кардат раҳо. (3)

مکن شک که چون آخرت ماندنیست

ترا بهتر از این جهان دنیست"4"

Макун шак  ки чун охират монданист ,

Туро беҳтар аз ин Ҷаҳони данист . (4)

بزودی خدا بر تو سازد عطا

چنان نعمتی تا شوی زو رضا"5"

Ба зудӣ  Худо бар ту созад ато ,

Чунон неъмате  то шавӣ з-Ў ризо (5)

نه آیا ترا یافت یکتااله

یتیمی و آنگاه دادت پناه؟"6"

На оё туро ёфт Яктоилоҳ ,

Ятимию онгоҳ додат паноҳ ? (6)

چو سر گشته­ات یافت، راهت نُمود"7"

تهیدست بودی به مالت فزود"8"

Чу саргаштаат ёфт , роҳат нумуд , (7)

Туҳидаст будӣ  ба молат фузуд . (8)

تو هم پس میازار هرگز یتیم"9"

تهیدست­ها را مران ای کریم"10"

Ту ҳам пас маёзор ҳаргиз ятим , (9)

Туҳидастҳоро марон  эй карим . (10)

زنعمات ربت بمردم بگو

که این هست شکری بجا و نکو"11"

Зи наъмоти Раббат ба мардум бигў ,

Ки ин ҳаст шукре баҶову накў . (11)