سوره غاشیه

Сураи Ғошия

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

ز غاشیه آیا تو داری خبر؟

فراگیرروزی که آید ز در"1"

Зи ғошия оё ту дорӣ хабар ?

Фарогир рўзе  ки ояд зи дар . (1)

بسی چهره­هایند خوار و زبون"2"

عمل­هایشان بود لغوی و دون"3"

Басе чеҳраҳоянд хору забун , (2)

Амалҳояшон бувад лағвию дун . (3)

درآیند در آتشی پرفروز"4"

چشانندشان آب قهری بسوز"5"

Дароянд дар оташе пурфурўз , (4)

Чашонандашон оби қаҳрӣ басўз . (5)

غذائی ندارند جز خشک­خار"6"

نه چاقی نه سیری دهد،هست خوار"7"

 Ғизое надоранд Ҷуз хушкхор , (6)

На чоқӣ  на серӣ диҳад , ҳаст хор . (7)

بسی چهره­هایند آن­روز شاد"8"

رضایند از کارِ خود آن عباد"9"

Басе чеҳраҳоянд он рўз шод , (8)

Ризоянд аз кори худ он ибод . (9)

بیایند پر منزلت در بهشت"10"

نه لغوی نیوشند نه حرف زشت"11"

Биёянд пурманзалат дар биҳишт , (10)

На лағве ниюшанд  на ҳарфи зишт . (11)

در آنجاست تختی و آبی روان

قدح­ها و پشتی و فرشی گران"12تا16"

Дар он Ҷост тахтеву обе равон ,

Қадаҳҳову пуштиву фарше гарон . (12то16)

چرا یک نظر بر شتر ننگرند

که بر خلقت ویژه­اش پی برند؟"17"

Чаро як назар бар шутур нангаранд ,

Ки бар хилқати вижааш пай баранд ? (17)

بر آن آسمانِ برافراشته"18"

بکوهی که چون میخ بگذاشته"19"

Бар он осмони барафрошта . (18)

Ба кўҳе  ки чун мех бигзошта . (19)

بِروی زمینی که گسترده است

نبینند آیا چها کرده است؟"20"

Ба рўи замине  ки густардааст ,

Набинанд оё чиҳо кардааст ? (20)

بده پند، هستی تو اندرزگو"21"

نباشی نگهبان هر تیره­خو"22"

Бидеҳ панд , ҳастӣ ту андарзгў , (21)

Набошӣ нигаҳбони ҳар тирахў . (22)

چوکس پشت کردوبکفران شتافت"23"

به بدتر عذابی خدایش بتافت"24"

Чу кас пушт карду ба куфрон шитофт , (23)

Ба бадтар азобе худояш битофт . (24)

بلی بازگشت همه سوی ماست"25"

وز آنها حسابی بخواهیم خواست"26"

Бале  бозгашти ҳама сўи мост , (25)

Ва з-онҳо ҳисобе бихоҳем хост . (26)