سوره طارق

Сураи Ториқ

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

قسم باد بر آسمان کبود

قسم بر هر آنچه که شبگرد بود"1"

Қасам бод бар осмони кабуд ,

Қасам бар ҳар онче  ки шабгард буд . (1 )

ندانی که قصدم ز شبگرد چیست؟"2"

یکی اخترست آن که پر روشنی است"3"

Надонӣ  ки қасдам зи шабгард чист ? (2 )

Яке ахтар аст он  ки пурравшанист . (3 )

هر آنکه بُود در جهان پابجا

نگهبانی او راست در هر کجا"4"

Ҳар он кӣ бувад дар Ҷаҳон побаҶо ,

Нигаҳбонӣ Ўрост дар ҳар куҶо  . (4 )

بباید بشر بنگرد بس درست

که از چه شده خلق روز نخست؟"5"

Бибояд башар бингарад бас дуруст ,

Ки аз че шуда халқ рўзи нахуст ? (5 )

زآبی جهنده بگشته پدید"6"

که از سینه و پشت انسان رسید"7"

Зи обе Ҷаҳанда бигашта падид , (6 )

Ки аз синаву пушти инсон расид . (7 )

خدا هست قادر که در رستخیز

ورا باز آرد دگرباره نیز"8"

Худо ҳаст қодир  ки дар растхез ,

Варо бозорад дигарбора низ  . (8 )

در آنروز از اسرار و از کرده­ها

به یکسو رود جمله پرده­ها"9"

Дар он рўз аз асрору аз кардаҳо ,

Ба як сў равад Ҷумлаи пардаҳо . (9 )

چنین روز بر مردمان بودَنیست

نه نیرو نه یاری در آن­روز نیست"10"

Чунин рўз бар мардумон буданист ,

На неру на ёре дар он рўз нест . (10 )

قسم بر سپهری که باران بهشت"11"

قسم بر زمینی که خوردست کشت"12"

Қасам бар сипеҳре  ки борон биҳишт. (11 )

Қасам бар замине  ки хўрдаст кишт . (12 )

که قرآن بُود قاطع و استوار"13"

نه شوخیست گفتار پروردگار"14"

Ки Қуръон бувад қотеъу устувор , (13 )

На шўхист гуфтори Парвардигор . (14 )

چه نیرنگها خیزد از مشرکین"15"

مرا هم بر آنهاست مکری و کین"16"

Че найрангҳо хезад аз мушрикин , (15 )

Маро ҳам бар онҳост макреву кин . (16 )

زمان دِه، بهر کس که شد کفرکیش

رها کن که مانند بر حال خویش"17"

Замон деҳ, ба ҳар кас  ки шуд куфркеш ,

Раҳо кун  ки монанд бар ҳоли хеш . (17 )