سوره انفطار

Сураи Инфитор

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِیمِ

سرآغاز گفتار نام خداست

که بخشنده و مهربان خلق راست

Сароғози гуфтор номи Худост,

Ки бахшандаву меҳрбон  халқрост.

شکافد فلک چون رسد رستخیز"1"

شوند اختران هم پراکنده نیز"2"

Шикофад фалак  чун расад растхез , (1)

Шаванд ахтарон ҳам пароканда низ .(2)

روان می­شود هفت دریای آب"3"

شود زیر و رو گورها در تراب"4"

Равон мешавад ҳафт дарёи об , (3)

Шавад зеру рў гўрҳо дар туроб . (4)

همه کس بداند چها کرده است

بد و نیک با خود چه آورده است"5"

Ҳама кас бидонад  чиҳо кардааст ,

Баду нек бо худ че овардааст . (5)

الا آدمی نزد پروردگار

چه داده فریبت چنین آشکار؟"6"

Ало одамӣ назди Парвардигор ,

Че дода фиребат чунин ошкор ? (6)

خدائی که او آفریدت نخست

بپرداخت و کرده جانت درست"7"

Худое  ки Ў офаридат нахуст ,

Бипардохту карда Ҷонат дуруст . (7)

بدانسان که می­خواست ای خیره مرد

همه عضوهای تو ترکیب کرد"8"

Бад-он сон  ки мехост  эй хирамард ,

Ҳама узвҳои ту таркиб кард . (8)

ولی با چنین حال کفر آورید

بروز جزا سخت ناباورید"9"

Вале бо чунин ҳол куфр оваред ,

Ба рўзи Ҷазо сахт нобоваред . (9)

شما را ملائک نگهبان شوند"10"

نویسندگانی همه ارجمند"11"

Шуморо малоик нигаҳбон шаванд , (10)

Нависандагоне ҳама арҶманд . (11)

یکایک بدانند کردارتان

بد و نیک گفتار و پندارتان"12"

Якояк бидонанд кирдоратон ,

Баду неки гуфтору пиндоратон . (12)

رسد نیکوان را  بهشت برین"13"

بگردند بدها بدوزخ قرین"14"

Расад некўвонро биҳишти барин , (13)

Бигарданд бадҳо ба дўзах қарин . (14)

درآیند در آن به روز جزا"15"

نگردند دور از غمی جانگزا "16"

Дароянд дар он ба рўзи Ҷазо , (15)

Нагарданд дур аз ғаме Ҷонгузо . (16)

چه­دانی تو روز جزا چیست­ چیست"17"

که آگاه از آن کسی نیست نیست"18"

Че донӣ ту рўзи Ҷазо чист  чист , (17)

Ки огоҳ аз он касе нест  нест . (18)

همان سخت­روزی که هیچ اختیار

ندارند نسبت به هم خصم و یار

Ҳамон сахтрўзе  ки ҳич ихтиёр ,

Надоранд нисбат ба ҳам хасму ёр .

همه حکم­ها یکسره با خداست

نه هرگزکسی زان قلمرو جداست"19"

Ҳама ҳукмҳо яксара бо Худост ,

На ҳаргиз касе з-он қаламрав Ҷудост . (19)