بسم الله الرحمن الرحیم

نظریه‌پردازان بزرگ فرهنگ

کتاب « نظریه‌پردازان بزرگ فرهنگ» یکی از کتابهای راهنما برای آشنایی با منتقدان ادبی و جامعه‌شناسان و هنرمندان و فیلسوفان و نویسندگانی است که بر فرهنگ و جامعة روزگار ما نقشی مهم  داشته اند. مدخلها درواقع تحلیلی واضح و قابل فهم از آثار اثرگذارترین شخصیتهایی است که در روزگار ما به مطالعة نظریه و فرهنگ سهم شایانی ادا کرده‌اند. در این کتاب خواننده با زبانی فهم‌پذیر با دیدگاهها و نظریه‌های بیش از 200 شخصیت برجسته آشنا می‌شود.

نویسندگان این کتاب آندرو ادگار و پیتر سجویک هر دو از استادان دانشگاه ویلز هستند که در حوزة مطالعات فرهنگی بلندآوازه اند.

پیشگفتار نویسندگان
هدف این کتاب کامل کردن کتاب قبلی مان «مفاهیم کلیدی در نظریة فرهنگ» است. در کتاب با آثار طیف وسیعی از نویسندگان و متفکرانی که به تحول و توسعه حوزة مطالعات فرهنگی سهم شایانی ادا کرده‌اند آشنا شوید. کسانی را برگزیده‌ایم که از نظر ما در زمره اثرگذارترین متفکران روزگار ما به حساب می‌آیند. افرادی همچون دریدا، هابرماس، رورتی و غیره ما همچنین متفکران برجسته قرن بیستم شخصیت‌هایی مانند هایدگر و بنجامین و فوکو را انتخاب کردیه ایم و فهرست را با متفکرانی چه بسا تا حدی فراموش شده باشند، مانند آرنت، بندیکت و اروکشات تکمیل کرده ایم. وانگهی هدف ما این بوده است که خلاصه ای از آثار شخصیت‌هایی را که پیش از قرن بیستم می‌زیسته اند،  متفکرانی چون ارسطو، افلاطون، هگل و هیوم را که افکارشان در شکل‌گیری اندیشه غربی و از این رو در فهم‌مان از فرهنگ، بی‌نهایت تأثیرگذار بوده اند، در اختیار خوانندگان قرار دهیم. در بخش پایانی دربارة بعضی اصطلاحات و مفاهیمی که در کتاب تکرار می‌شوند، توضیحاتی موجز اما روشنگر ارائه شده است.

نظریه‌پردازان بزرگ فرهنگ، آندرو ادگار/ پیتر سجویک، ترجمة میرحسن رئیس‌زاده، انتشارات فصل نو با همکاری سوره/ چاپ دوم 1389.