بسم الله الرحمن الرحیم

 تورم در تاجیکستان

اواخر هفته  گذشته در مراسم  اعلام  گزارش صندوق  بین اللملی پول با  عنوان  "دور نمای  رشد  اقتصاد  منطقه  قفقاز  و آسیای  میانه"،  رئیس بانک ملی  تاجیکستان؛ "عبدالجبار شیرین اف " اظهار داشت: بر اساس نتایج سال جاری، میزان تورم در بخش کالاهای مصرفی تاجیکستان از %7 پایین تر خواهد بود.  به گفته وی، در مقایسه با پیش بینی های قبلی، سرعت افزایش قیمت کالاهای مصرفی در سال جاری کمتر بوده است . این در حالی است که در ابتدای سال جاری، میزان تورم  در سطح % 2/1 پیش بینی شده بود . عبدالجبار شیرین اف گفت: ما برای رسیدن به این نتایج، اقدامات معین از جمله معیار باز تمویل را از % 8/9 تا % 50/6  سالانه پایین برده و تقاضا برای ذخایر حتمی بانکها را نیز به اندازه %2 درصد کاهش دادیم .

طبق پیش بینی جدید صندوق بین المللی پول تا پایان سال جاری، میزان تورم در تاجیکستان %6 و در سال 2013،  % 1/8 خواهد بود . پیش از این، صندوق بین المللی پول، سطح تورم را در سال جاری در تاجیکستان %8 پیش بینی کرده بود . طی 10 ماه سال جاری، سطح تورم در بخش کالاهای مصرفی تاجیکستان % 1/6 بوده است، درحالی که در سال  2011 این رقم  % 3/9 بود .

منبع:

http://tajik.irib.ir/persian/news/تاجیکستان/item/15305-