بسم الله الرحمن الرحیم

خط کور کنک

"خط کورکنک" ، "رزینکه" ای است که با کمک آن  نمی توان بینایی را از کسی گرفت اما می توان با "یاردم" جستن از آن خطا و اشتباه نوشتن و رسم خود را محو ساخته و جبران خطا نمائیم اما اثر خطا از بین نمیرود و خواننده نوشته یا بیننده رسم ما متوجه می شود که ما متوجه خط و جهت خطایی را که در پیش گرفته بوده ایم شده و تلاش کرده ایم آن خط و جهت خطا را کور کرده ، اصلاح کرده و اصلاح شویم .امید آنکه برای اصلاح سایر اشتباهات اندیشه ای و رفتاری هم "توبه" کرده و خط ومسیر اشتباه اندیشه ای و رفتاریمان را کور نمائیم.