بسم الله الرحمن الرحیم

کاهش اعتبار امامان مساجد در تاجیکستان

 اعتبار و جایگاه امامان مساجد جامع در تاجیکستان به دلیل وابستگی و ترس شدید آنان از کمیته دولتی امور دینی و شورای علمای اسلامی این کشور در میان مردم کاهش یافته است.

به گزارش سایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که این افراد تحت فشار کمیته دولتی امور دینی و شورای علمای اسلامی تاجیکستان، در نمازهای جمعه تنها متن از پیش تعیین شده ای را می خوانند.

در حال حاضر که در فصل سرمای زمستان در اکثر مناطق روستایی تاجیکستان، مردم تنها 6 ساعت در شبانه روز برق دارند و نمی توانند برنامه های شبکه های تلویزیون دولتی را ببینند، وظیفه تعریف و تمجید از سیاست های رئیس جمهوری و حکومت به دوش امامان مساجد جامع گذاشته شده است. دو سوم از برنامه های شبکه های تلویزیون دولتی، به مدح و ستایش رئیس جمهوری و ترانه و رقص اختصاص دارد و اکنون پر کردن جای خالی مدح رئیس جمهور در زمان کمبود برق، موظفی امامان مساجد جامع شده است.

منبع: http://tajik.irib.ir/persian/news/%D8%AA%D8%