بسم الله الرحمن الرحیم

عسکر بچه

بیش از 600 هزار نفر از جمعیت بالغ بر 7 میلیون نفری کشور تاجیکستان در سنین خدمت سربازی هستند.

  

بر اساس قوانین تاجیکستان جوانان بین 18 تا 27 سال مشمول خدمت سربازی می باشند. و باید بیست و چهار ماه خدمت کنند. خانواده به فرزندانشان که سرباز می شوند "عسکر بچه" گفته و در برنامه های رسمی و رادیو تلویزیونی به ویژه برنامه تلویزیونی  سرباز وطن آنان را "جوان عسکر" یا "خدمت چی حربی" خطاب می کنند.


فراخوان  خدمت سربازی در تاجیکستان دو بار در سال و به مدت دو ماه در فصل های بهار و پاییز می باشد. همه ساله با توجه به شرایط و نیازهای نیروهای حربی  حدود 50 درصد از جوانانی که مشمول خدمت سربازی می باشند، به دلایلی از جمله پزشکی برای انجام خدمت سربازی نامناسب تشخیص داده می شوند. آنها تحت معالجه قرار نگرفته و در احضاریۀ بعدی هم واجد شرایط انجام خدمت سربازی نخواهند شد. البته تاجیکستان جهت وادار نمودن این گونه افراد جهت دریافت معالجه و کسب شرایط برای انجام خدمت سربازی هیچ نوع مکانیسم خاصی ندارد.همچنین حدود یکصدهزارنفر از جوانان مشمول خدمت سربازی در سال 2010 از کشور خارج و عمدتا" در روسیه بکار مشغول می گردند و به علت اینکه از خدمت سربازی معاف گردند تا بیست و هفت سالگی برنمی گردند. همچنین افرادی که دو بچه یا بیشتر دارند، تنها پسر خانواده هستند، یا در دانشگاه درس می خوانند، از خدمت معاف بوده و آنها که تحصیلات عالیه خود را تمام میکنند تنها یکسال عسکر بچه خواهند بود.