بسم الله الرحمن الرحیم

زاری

همه تلاش دارند به مقصود و خواسته خود برسند و در این راه با ترفندهای مختلف تلاش می کنند . در تاجیکستان مثل «یا به زاری، یا به زوری، یا به زر»   بیانگر سه ترفند اصلی در این راه است. از تاجیکی پرسیدم فکر نمی کنید که با فکرو اندیشه هم می توان به خواسته رسید . گفت: بزرگانمان خوب فکرو اندیشه کرده بعد این مثل را گفته اند، چه حاجت که ما هم فکر کنیم