بسم الله الرحمن الرحیم

سردار

در تاجیکستان ادارات و شرکتها و موسسات "کارخانه " نامیده می شوند و "سردار" رئیس و مسئول ارشد آن کارخانه است. و این عنوان عنوان جایگاه است نه عنوان فرد . البته برخی دیگر از واژگان هم بکار برده می شوند که گویای مسئولیت فرد در کارخانه

 

است از جمله مدیر ، رئیس ، رکتور، درکتور، دِکن ، پرزیدنت و...


در تقسیمات سازمانی هم شعبات حکم ادارات کل را داشته و در هر شعبه هم مقام بعد از سردار، "سرمتخصص" است .

عنوان پرزیدنت که قبلاً بسیار پرکاربرد بوده است در حال حاضر تنها برای رئیس جمهور و رئیس آکادمی علوم تاجیکستان استفاده می شود و رکتور را عموماً برای روسای دانشگاهها .

درکتور کاربردش بیشتر برای روسای انستیتوهای آموزشی و دِکن هم برای روسای فکولته ها(دانشکده ها)می باشد.