بسم الله الرحمن الرحیم

"سریلیک  یا عربی؟"

نشریه رسمی دولت تاجیکستان طرفداران خط نیاکان (فارسی) را "وطن پرستان" دروغین خواند. روزنامه جمهوریت، نشریه رسمی دولت تاجیکستان با نشر مطلبی با عنوان "سریلیک بهتر یا عربی؟" از هواداران خط نیاکان در این کشور به عنوان "وطن دوستان دروغین" یاد کرده است.

در این مطلب که در دفاع از اظهارات اخیر وزیر معارف تاجیکستان منتشر شده، تاکید شده است که بازگشت به خط نیاکان راه پیشرفت کشور را ده ها سال به عقب خواهد انداخت. روزنامه جمهوریت افزوده است که خط اصلی نیاکان ما اوستایی بود، از این رو هم خط عربی و هم خط سریلیک برای ما به طور یکسان بیگانه هستند. این روزنامه در ادامه مدعی شده است خط عربی با زبان تاجیکی مطابقت ندارد. جمهوریت با اشاره به مخالفت برخی دانشمندان تاجیک با تغیر خط و همچنین مشکلات ناشی از تغییر خط در برخی جمهوری های همسایه به این نتیجه رسیده است که جانبداران خط "عربی" در تاجیکستان از روی جهل و یا گرایش به همزبانان ایرانی و افغان، با این ادعای خود مانع رشد و شکوفایی کشور خواهند شد.

گفتنی است اخیراً نورالدین سعیداف وزیر معارف تاجیکستان در یک نشست مطبوعاتی گفته بود در حال حاضر برای تغییر خط سریلیک به فارسی در تاجیکستان ضرورتی وجود ندارد.

منبع:

http://tajik.irib.ir/persian/news/%D8%AA%D8