بسم الله الرحمن الرحیم

تازه کن

نظافت و تمیز کردن را در تاجیکستان تازه کردن می گویند و بالطبع کسی که متولی تازه کردن است را باید تازه کن نامید . البته واژه فراش برای کسی که متولی تازه کردن مکانی است کاربرد دارد .


تازه کن ها در تاجیکستان عموماً خانم بوده و قریب به اتفاق هم از قشری که پوشش بیشتری دارند . البته به عنوان یک قاعده کلی می توان ارتباط مستقیمی بین کارهای پست تر و میزان حجاب برقرار ساخت . تازه کن ها معمولاً بین 100 تا 500 سامان در ماه (حدود 24 تا 120 هزار تومان ) معاش ( حقوق)دریافت می کنند . و چون این میزان معاش کفاف نمی دهد معمولا" کاردوم و سوم هم دارند یکی از کارهای معمول دوم تازه کن ها . تازه کردن خانه های دیگران است که معمولا" در قبال دو تا سه ساعت کار سخت 15 تا بیست سامان دریافتی دارند البته جامه شوری و ...هم می کنند . و خوشحالی این تازه کن ها هنگامی خواهد بود که مقبول یک خارجی به ویژه یک ایرانی قرار گرفته و تازه کردن خانه و جامه شوری او را انجام دهند.