سبکدوش

برخی از واژگان در فرهنگ عامه و ادبیات اداری تاجیکستان بسیار جالب و نغز و پرمعناست از جمله واژه سبکدوش کردن و اجرا کننده وظیفه.مطابق اصل شصت و نهم سرقانون (قانون اساسی) جمهوری تاجیکستان که به صلاحیت های ریاست جمهور اختصاص دارد. یکی از وظایف و صلاحیت های اساسی و اصلی رئیس جمهور تاجیکستان تعیین و یا سبکدوش کردن رئیس ایالت خودمختار کوهستانی بدخشان، رؤسای استان‌ها، شهر دوشنبه و ناحیه با پیشنهاد تصدیق آن‌ها از طرف مجلس‌های نمایندگی مربوطه است . بر این اساس امروز(7/1/2011) از سوی رسانه های تاجیکستان بیش از 50 حکم بسیار مختصرکه به امضای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان رسیده است، اعلان گردید. با این دو مضمون :

 1- مطابق ماده 69 سرقانون جمهوری تاجیکستان فرمان می دهم ....... از وظیفه....... آزاد / سبکدوش شود.

2- مطابق ماده 69 سرقانون جمهوری تاجیکستان فرمان می دهم ....... اجرا کننده وظیفه .... تعیین کرده شود.