بسم الله الرحمن الرحیم

ریش

 ازنظر دادستان کل تاجیکستان، داشتن ریش یکی از ویژگیهای افراد مظنون در اعمال تروریستی است چراکه  تروریستهای بازداشت شده و هلاک شده در تاجیکستان ریش داشته اند. بنابر این هرچند که داشتن ریش در تاجیکستان ممنوع نیست ولی  اگر  پلیس افرادی را که ریش‌ دارند برای مشخص کردن هویتشان بازداشت ‌کند اقدامی غیرقانونی نیست.

علاوه بر دستگیر شدگان و بی ضررگردان شدگان (هلاک شدگان) حوادث اخیر در منطقه رشت تاجیکستان که همگی دارای ریش بوده اند . معلومات فراهم شده توسط مقامات انتظامی حاکی از این است که افراد دیگری هم که در حوادث منطقه رشت دست داشته اند، ریش دار هستند. بنابر این پلیس به خود حق می دهد تا برخی از افرادی راکه  ریش دارهستند ، در خیابانهای شهر برای مشخص کردن هویتشان بازداشت ‌کند. چرا که طبق قانون تاجیکستان مأموران پلیس حق دارند برای مشخص کردن هویت اشخاص، افراد “مظنون”را بازداشت کنند.