بسم الله الرحمن الرحیم

الگویی برای بررسی اشتراکات وافتراقهای فرهنگ مردم ایران و تاجیکستان

الف- کلیات:

ایران و تاجیکستان، بخشهای اصلی ایران بزرگ اند وایرانی و تاجیک، دو شاخه از درخت تناور قوم آریایی، با فرهنگ، زبان، نژاد و دینی یگانه‌ که بنا به دلایلی سالها از هم دور افتاده اند. تاجیکان از کهن ترین مردم نژاد آریایی ایرانی الاصل و پارسی زبان هستند که از دیر باز در این سرزمین به سر می برند. از این رو سرزمینی که در آن سکونت گزیده اند به (تاجیکستان) معروف شده است.

علیرغم اینکه تاجیکستان از دیرباز محل برخورد دین ها و مذاهب گوناگون بوده است و فرهنگ مردم این سرزمین با فرهنگهای روس وچین و... در تعامل بوده است اما همحنان اصالت خود را حفظ کرده و دارای فرهنگ ایرانی است .

در این نوشتار مختصر درپی آن هستیم تا الگویی برای بررسی «فرهنگ» این دوپاره از یک «فرهنگ» واحدرا پشنهاد کرده ودر گامهای بعدی با بررسی تفصیلی؛ اشتراکات و افتراقهای بین این دوپاره از یک «فرهنگ» را مشخص و راهکارهایی برای تقویت اشتراکات و کاهش افتراقها تعیین کرد.


ادامه مطلب ...