سر مخفی( نوشته ای از دفتر خاطرات یک تاجیک)

 "اپه جان"(خواهرجان) لطفاً بگوئید جای رنگین کنی کجاست؟ او هم با "حلیمی" (مهربانی و لطف) گفت:

 "اَنَ" (کلمه اشاره به نزدیک) همین در روبرویت .

 رحمت گفته وارد آن اطاق شدم.دیدم که در حقیقت جای لازمی من بوده است. اسباب های کاری جابحا بودند. غیر از دو دُختر قبول کننده دو زن و دو مرد دیگر نشسته بودند. نوبت کیست گفته، پرسان شدم. زنی که در دستش طفل شیرخواره داشت جواب داد نوبت شماست . کار ما "اَلکی" (الان) انجام یافته است نتیجه اش را می گیریم میرویم .

یکی از دُختران از جایش خیسته مرا دعوت کرده به حجره درون.

 به جای اجرای عمل برد به میزی شیناندو رویم را پیش آورده به لوحه ای چسباند. تا آمدن من دهانت را کلان گشاو نجنب، نفس نکش . گفته ، لحظه ای ناپدید شد.باز پیدا شدو نام و فامیلی ام را پرسید.

 جوابش را دادمو به اطاق قبول گذشته ، انتظار شدم. یکی از آن مردان که در آنجا انتظار بود ورنگینش طیار شد از دخُتر قبول کننده پرسید "اکه" چندسوم شد؟ دختر هم جواب داد بیست سامانی میشود . سپاریدو عکستان را گیرید.  بعد از ده دقیقه عکس من هم آماده شد. چون دیدم مرد قبلی نرخ را پرسان شده و دختر گفت بیست سامان میشود من خواستم از تاکتیکه خودم استفاده برم یعنی "نرخ سبزی و پیاز را نپرسیده"(بدون پرس و جو)  پانزده سامانی حق خذمت رسانی را نزدش گذاشتم چون دیدم ناراضیانه سویم نگاه کرد گفتم اکه همیق َ دارم راضی شوین. او هم میلش گفتو  عکس و نتیجه را سویم دراز کرد. رحمت کلانی گفته  به سوی دُختر قبلی دویدم خوشبختانه او نرفته بودو مرا انتظاری می کشید چون حجت ها را از نظر گذرانید گفت تخمینم تصدیق شده است شما سخت "شمال" (سرما) خورده ایدو در قسم پیشانی سرتان زرداب جمع شده است . ولی "ضیق" (ناراحت) نشوید طبابت را که "طغری" (درست) گرفتید انشاالله "دُوپَ  دُرست" (کاملاً سلامت) میشوید.فقط قاعده هایش را سخت رعایه کنید.

 البته، حاضر از اینجا برآمده از نزدیکترین داروخانه داروها را میخرم و طبابت را زود سرمیکنم. گفتم من

ورقه داروخط را سویم دراز کردو علاوه کرد یک سر مخفی را می گویم هیچگاه از داروخانه نزد بیمارخانه خرید نکن . نرخها در اینجا دوبرابر گاه سه چهار برابر زیاد است چون بیمارداران ضرورندو وقت برایشان مهم است ناچارند بخرند. برو "به حضور"(به راحتی – از روی فرصت)  یک چند نقطه فروش را چرخ زده نرخشان را پرسان شو بعد بخر.

به کیسه دختر حق خذمتش را گذاشته خیروخوش کردمو هم در نوبت خود قرار دادم از این مصلحت های مفیدو ارزشمند حتماً استفاده خواهم کرد.خانه آمدمو دیدم که همسر عزیز و مهربانم مرا بیقرانه انتظار است اول از احوالم پرسان شد از "رفت کار" (جریان کار) آگاهش کردم بعداً پی کاری یکجایه به بیرون برآمدیمو خواستیم با یک تیر دو نشان را بزنیم هم کارمان را انجام دهیم و هم داروها را بخریم.

 پس از اجرای کار از پی داروخری شدیم. به یک داروخانه داخل شده از فروشنده پرسیدم:

برادر ارزش همه این داروها چند سوم می شود و داروخط را پیشش گذاشتم او به فکرم نوکار بود که راه و روش کارش را درست نمی دانست کاغذ در نزدش بود و هر زمان از من می پرسید اپه از اینش در یک روز چند بار؟ یا "سیستمه" (سرم)  در کار است؟ و غیره و هکذا

خلاصه با زحمت زیاد نرخها را "عنیق" (دقیق) کردو نتیجه اش را اعلان کرد اپه همه اش یکصدو بیست و پنج سامان می شود ما خوب گفته از آنجا برآمده به نقطه دیگر که تخمیناً صدمتر دورتر بود داخل شده مثل قبلی پرسان شدیم . همه اش چند سوم می شود؟

 دو دخترک جوانی که آنجا در خذمت حاضر بودندو حرکت های چابکانه اشان از هوشیاریو زیرکیشان "درک" (خبر) میداد زود نتیجه گیری کردندواپه 180 سامانی میشود  گفتند. ماباز هم خوب گفته داروخط را گرفته به نقطه دیگر که در روبرویش قرار داشت روان شدیم.

"راه ماشین گرد کلان" (بلوار) را گذشته وارد آنجا شدیم زن تخمیناً چهل ساله ای که آنجا سودا می کرد در نظرمان بسیار مهربان و خوب نمود. کاغذ را نزدش گذاشتم و سوال پیشتره ام را تکرار کردم بعدِ اندک حساب و کتاب نتیجه اش را معلوم کرد 99 سامانی . این نرخ نسبتاً ارزان را لطف الهی قرار داده گفتیم که داروها را بیارد میخریم . راست گپ چون ارزش "شپریسها" (سرنگ)و "اسپیرت"(الکل) و "بلزم"( روغن- پماد- چیزی مثل ویکس) ستاره طلایی را "ضم"(اضافه) کرد زیادتر شد ولی در کل مارا نرخش قانع کرد.

 هرچند ما سه بار "چن"(اندازه) کردیم ولی اکنون نو من فهمیدم که "مقال" (ضرب المثل) هفت بار چن کن و یک بار ببُر چه معنا دارد. یعنی هوشیار باشیدو پولهای با نوک سوزن به دست آمده را با"شاخی" (ابزاری که با آن کاه را از خرمن گندم ها جدا می کنند)باد ندهید.

داروهای خریده شده را به خانه آورده از پی طبابت شدیم . نوشتجات داروها را از نظر گذراندم و فهمیدم که یکی از هندوستان و دیگرش از گرجستان بوده است یکی دیگرش هم مال روسیه. خصوصاً شپریسها که استحصال ختای بودند صفتشان مرا بسیار نگران کرد چون که به یگان استاندارد و طلبات جوابگو نبودند از اینکه سلامتی جامعه ثروت بی بها است و ما باید آن را بسیار احتیاط نمائیم ولی تا این درجه خُنک نظری و بی اهمیت مسئولین نسبت به سلامت مردم مرا سخت به تشویش آورد.

/ 3 نظر / 7 بازدید
مرتضی اشرافی

به نام خدا سلام آقای دکتر اسدی اینگونه متن ها و خاطرات خیلی نغز هستند مخصوصا قسمت آخر آن که اشاره داشت به یک ضرب المثل : هفت بار چن کن و یک بار ببُر چه معنا دارد. هوشیار باشیدو پولهای با نوک سوزن به دست آمده را با"شاخی باد ندهید. نغز باشید

هژیر تهرانی

رحمت کلان دکتر اسدی عزیز. بسیار نغز بود و ما را حسابی ساز کرد.. در اینجا خالی از لطف نیست که یکی دو اصطلاح جدیدی را که پریشب از دوبله یک برنامه کینای آمریکایی به نام " بکس یار" ( بوکسور خودمان) که از تلویزیون سفینه دیده ایستاده بودم برای شما و دوستان بازگو کنم: -مربی خطاب به فراش( نظافت چی) : " پس همینجا بمان و نم زینه ها را به خود کش ! ( پس همین جا روی پله ها بمان و خیسی آنها را به بدنت جذب کن !) -چه مدت را پشت پنجره سر کرده بودی ؟ ( چه مدت پشت میله های زندان بودی ؟!) -شما اینجا شیشتن گیرید من الکه دوختور را جیغ زنم ! ( شما همین جا بنشینید من هم اکنون دکتر را صدا می زنم !) نغز باشید

هوشنگ جعفری

سلام جناب اسدی مثل همیشه از اینگونه نوشتارهای زیبای شما لذت میبریم. این مطالب نکات بسیاری از مردم شناسی را در خود نهفته دارد. مثلاَ نمیدانستم که آنجا هر دواخانه نرخ داروی خودش را دارد. جالب بود. یا با اقای مرتضی اشراقی هم عقیده ام که ضرب المثل ها خیلی جالب و نزدیک به ایران است. اگر فرصت کردید چند تا از ضربالمثل های معروف تاجیکان عزیز را بفرمایید موجب مزید سپاس خواهد بود. سالم و تندرست باشید