فرش

بسم الله الرحمن الرحیم

فرش

امروز که برای خرید به "بازار افتاوگزل" (بازار همجوار با ترمینال مسافری)  رفته بودم  در یک مغازه گوشت فروشی در حال برانداز گوشت ها بودم که "مزاج دیگر" (مشتری دیگر) از گوشت فروش پرسید اکه جان "فرش" داری؟ با تعجب به مزاج و گوشت فروش نگاه کردم . قصابی و فرش!

پاسخ مثبت قصاب تعجبم را بیشتر کرد. مزاج پرسید "کله ارلش" ندارد.

طاقت نیاوردم و پرسان شدم که فرش چیست ؟ که ممکن است کله در آن قاطی کرده باشند.

پاسح این بود؛ گوشتی را که از "نیساروبکه"  (چرخ گوشت) گذرانده شده است و برای "من تو" ، "سمبوسه" و دیگر اوقات تاجیکی از آن استفاده می کنند "فرش" گویند که بعضی از گوشت فروشان گوشت کله گاو و چیزهای دیگر را هم در آن "ارلش" (قاطی) می کنند تا منفعت بیشتری ببرند.

پس اگر در منوی آشخانه تاجیکان هم با کباب فرش برخوردیم ، طبیعی است که بایدچیزی شبیه کباب کوبیده خودمان باشد...

/ 3 نظر / 3 بازدید
тољикї ѓариб

наѓз монї

тољикї ѓариб

ин падарлаънатњо њар корї битвонанд мекунанд

تاجیک

ارلش نه اللش ‏!‏