سفید کنی

بسم الله الرحمن الرحیم

سفید کنی

در تاجیکستان اگر میهمان خانواده تاحیکی شوید، به هنگام پایان میهمانی و خیرو خوش کردن از سوی میزبان، اگر تمام تنه سفید نشوید، حداقل سرتان سفید می شود و اگر شما سرزده میهمان شوید و سراسیمه هم باشید ودز نتیجه میهمانی دوام زیادی پیدا نکند، میزبان از اینکه آمادگی ، امکانیت و یا فرصت سفید کنی شما را نیافته است شرمنده شده و می گویند " تَنَش سفید کردَ نَتونیستم بیچاره سیه رفت ".

این سفید کردن به وسع میزبان و شانیت میهمان وابستگی مستقیم دارد. در هر حال برای میهمان زن؛ رمان (روسری - دستمال) ، لباس (قواره پارچه پیراهنی)و برای مردان طاقی(کلاه)، کورته(پیراهن)، جامه تاجیکی (لباس سنتی تاجیکان) و...در نظر گرفته می شود.

در معرکه ها ی خرسندی همچون توی(عروسی) هم صاحبخانه یا صاحب جشن ، پاکتی به میهمانان زن می دهد تا میهمانان نصیبه خود را از دسترخان بگیرند و یا اینکه رمان سفیدی بین میهمانان توزیع می شود تا ضمن سفید کردن میهمانان ، آنها بتوانند نصیبه خود را از دستر خان بردارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید